Gastevilkår

I forbindelse med indgåelse af en gasteaftale aftales dato og sted for på- og afmønstring. Dato og navnlig sted for både på- og afmønstring afhænger dog af vejrforhold og sejladsens gang. Skipper vil i så vidt omfang som muligt forsøge at overholde de aftalte steder og tidspunkter, men er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser/ændringer. Skipper er forpligtet at holde gasten orienteret om eventuelle ændringer i tid og sted for på- og afmønstring.

 

 

Generelle gastevilkår på S/Y Bliss

Gaster ombord på Bliss deltager i de daglige opgaver omkring skibets drift, vedligeholdelse og sejlads. Det vil sige, at alle gaster indgår i skibets vagt- og vedligeholdelsesplan. For at disponere over en køjeplads i en given sejladsperiode betaler gaster et gastebidrag. Gastebidraget er beregnet som gastens andel af skibets driftsomkostninger for den givne sejladsperiode. Derudover betaler gasten til fælleskassen.

 

Gastebidrag

 • En køjeplads koster 175 kr. pr. dag pr. person. For ophold, der overstiger 2 måneder, er prisen 150 kr. Gastebidraget anvendes udelukkende til driften af Bliss, og er med til at dække omkostninger ved reparationer, vedligeholdelse, sikkerhed, indkøb af nyt grej mv.
 • Udover gastebidraget betales forholdsmæssigt til fælleskassen, der går til betaling for mad, vand, diesel, havnepenge, indklareringsafgifter, benzin til dinghy mv. Beløbet afhænger i høj grad af, hvilke områder vi sejler i. Den månedlige udgift til fælleskassen er normalt mellem kr. 1000-2500,-. Gasten har fuld indsigt i fælleskassen og har medbestemmelse om hvilke udgifter der afholdes i kraft af deltagelse i indkøb mv.
 • Gastebidraget for den første måned samt halvdelen af gastebidraget for den resterende aftalte sejladsperiode (dog maks op til 6 måneder) skal være indbetalt ved aftalens indgåelse. En køjeplads er først reserveret, når gastebidraget er indbetalt på Bliss’ konto 0400 4012246132 hos Lån og Spar. Ved passager hvor månedsskift sker på søen skal gastebidrag indbetales 3 dage inden forventet afgang.

  En køjeplads er først reserveret, når gastebidraget er indbetalt på Bliss’ konto 0400 4012246132 hos Lån og Spar.

 • Indbetalt gastebidrag for ikke udnyttede gastedage refunderes ikke medmindre
  • Bliss vælger at afbryde togtet, eller
  • skipper beder gasten om at afmønstre i utide.

 

Forlængelse af sejladsperiode

 • Sejladsperioden kan forlænges efter gensidig aftale og under forudsætning af ledig plads. I så fald betales gastebidraget for den aftalte forlængelse inden periodens begyndelse.

Ændringer i sejladsplaner

 • Bliss og skipper har ret til at ændre sejladsplanen.
 • En ændring af sejladsplanen for en given sejladsperiode vil altid være en ændring af sejladsområde og ikke af sejladsform. Det betyder, at en sejladsplan med sejlads mellem øer ikke vil blive ændret til en oceanpassage og vice versa.
 • En ændret sejladsplan giver ikke ret til at få refunderet gastebidraget.

 

Sikkerhed for returrejse

 

 

Senest ved påmønstring skal gasten hos skipper fremvise en gyldig returbillet med åben afgang, eller anden for skipper tilfredsstillende rejsehjemmel.

 

Ud- og hjemrejse

 • Det er gastens eget ansvar at arrangere ud- og hjemrejse til og fra de aftalte lokaliteter for på- og afmønstring.
 • Bliss påtager sig ikke at arrangere lokal transport til og fra lufthavn el. lign.
 • En forsinkelse af Bliss’ ankomst til den aftalte lokalitet giver ikke ret til refusion af gastebidrag.

 

Forsikring

 • Gasten er selv ansvarlig for at tegne rejseforsikring, der dækker sygdom og hjemtransport.
 • Senest ved påmønstring skal gasten til skipper fremvise en kopi af en gyldig rejseforsikringspolice, der dækker sygdom og hjemtransport.
 • Skipper er ansvarlig for bådens forsikring.

 

Sikkerhedsudstyr

 • Det er skippers forpligtelse at sikre, at Bliss er i sejladsmæssig forsvarlig stand, samt at Bliss har det nødvendige rednings- og sikkerhedsudstyr.
 • Udover bådens generelle rednings- og sikkerhedsudstyr stiller Bliss følgende til rådighed for gasten:
  • Redningsvest
  • Livline og sele

 

Skibsregler

Gasten skal til enhver tid overholde de gældende skibsregler og respektere, at skipper iht. Søloven er øverste myndighed ombord på Bliss.

 


Rusmidler

 • Brug af og omgang med alle andre rusmidler end alkohol og almindelig tobak er strengt forbudt såvel ombord på Bliss som på land.
 • En overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig afmønstring uden mulighed for refusion af gastebidrag.
 • Skipper fastsætter reglerne for brug af alkohol og almindelig tobak ombord på Bliss.

 

Vagt- og vedligeholdelsesplan

Gasten indgår i Bliss formelle og/eller uformelle vagtplan, der fastlægger udførelsen af daglige opgaver som

 

  • sejlads og rorvagt
  • madlavning og opvas
  • Rengøring, incl af toilet, køleskab, gulvvask, kahytter, cockpit, dørk mv.

  • almindelige vedligeholdelsesopgave
  •           Drift af watermaker

  •           Tilsyn af grøntsager

 • Skipper kan udgå af rorvagtplanen.

 • Til søs repareres og vedligeholdes kun i nødvendigt omfang. I havn eller på ankerplads deltager alle i vedligeholdelsesarbejde, ekstra rengøring, reparationer, proviantering mv.

 

Kahyt og køjeplads

Gasten vil få tildelt køjeplads. Gaster kan dele kahytter.

 

Medicin og vaccinationer

 • Der er ikke læge eller sygeplejerske ombord på Bliss.
 • Bliss er i besiddelse af et skibsapotek med det af FTLT anbefalede indhold, herunder både almindelig håndkøbsmedicin til diverse småskavanker samt receptpligtig medicin til mere alvorlige tilfælde.
 • Gasten er selv ansvarlig for at medbringe evt. personlig medicin.
 • Gasten er selv ansvarlig for at få de for turen nødvendige vaccinationer.

 

Øvrigt

Inden aftale om gasteophold indgås, skal skipper orienteres om gasters generelle helbredstilstand, specifikke diagnosticerede sygdomme og syndromer, medicin, behandlinger mm. samt alle andre oplysninger, der kan have relevans for opholdet på Bliss.

 

Gastebidraget for den første måned samt halvdelen af gastebidraget for den resterende aftalte sejladsperiode (dog maks op til 6 måneder) skal være indbetalt ved aftalens indgåelse. En køjeplads er først reserveret, når gastebidraget er indbetalt på Bliss’ konto 0400 4012246132 hos Lån og Spar. Ved passager hvor månedsskift sker på søen skal gastebidrag indbetales 3 dage inden forventet afgang.